אבולוציה של לטאות איים

צילום: מריה נובוסולוב
מריה נובוסולוב, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב עבודה לשם קבלת תואר מוסמך מנחה: ד"ר שי מאירי, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

איים הם בעלי תפקיד מפתח בהבנה של תהליכים אבולוציוניים ומחקר השינויים האקולוגים בביוטה העולמית. ניתן לחלק את האיים לשלושה סוגים עיקריים: 1. איים אוקיאניים; 2. איים יבשתיים; 3. איי מדף יבשת. סוג האי צפוי להשפיע על תהליכי ההתאמה וההתמיינות אשר יתרחשו בו. איים יבשתיים ואיי מדף יבשת מתחילים את חייהם כאשר כבר יש עליהם צמחים ובעלי חיים ומאופיינים בסביבה הדומה לסביבה היבשתית בהרכב מינים ולחצי הברירה. תכונה זו מקלה על ההסתגלות של המינים שנותרו באיים שהתנתקו מהיבשה ועל מינים המהגרים לאיים. איים אוקיאניים, לעומת זאת, מתחילים את האבולוציה של החיים כשהם חסרי כל יצורים חיים. לאיים תכונות ייחודיות לעומת היבשת, למשל מיעוט של טורפים ושל תחרות בין-מינית. אלו גורמים לכך שמינים המאכלסים איים עוברים שינויים בתכונות מורפולוגיות ובתכונות של היסטוריית החיים, כגון: עלייה בצפיפות האוכלוסייה (ביחס ליבשת), צאצאים גדולים יותר וגודל שגר/תטולה קטן יותר. שינויים אלו נקראים "סינדרום האיים" והם תוארו לראשונה באוכלוסיות מכרסמים.

במחקר בחנתי את קיומו של סינדרום האיים במיני לטאות אנדמיים (ייחודיים) לאיים. שיערתי כי מיני לטאות אנדמיות לאיים מאופיינות בתכונות המתאימות לסינדרום האיים וכי קיים קשר בין סוג האי ובין ההתאמות בתכונות הרבייה של הלטאות. בסיס הנתונים של המחקר כלל 900 מיני לטאות, מהן 359 מינים אנדמיים לאיים. לכל מין אספתי נתונים על ההיסטוריה האבולוציונית, על התפוצה הגאוגרפית ועל תכונות היסטוריית חיים, כגון גודל נקבה, גודל תטולה, תדירות תטולה, גודל צאצא וצפיפות אוכלוסייה. בשביל לבחון את השערת סינדרום האיים בחנתי את ההבדלים בתכונות היסטוריית חיים בין מיני איים למיני יבשת ואת השפעת צפיפות האוכלוסייה על שינויים אלו. כדי לבחון את השפעת סוג האי על תכונות הרבייה, בדקתי את הקשר בין סוג האי ובין תכונות היסטוריית חיים של המינים. כמו כן בחנתי במיני איים את השפעת שטח האי, גיל האי ובידוד האי על תכונות הרבייה בלטאות. בכל האנליזות התחשבתי בגודל הנקבה, בקו הרוחב הגאוגרפי של התפוצה ובפילוגנזה של המינים.

בהשוואה בין מיני איים למיני יבשת, מצאתי שלמיני איים יש תטולות קטנות יותר של צאצאים גדולים יותר, אך תדירות התטולה ביבשת נמוכה יותר מאשר באיים. בהשוואה בין סוגי האיים, מצאתי כי גודל התטולה של מינים באיים אוקיאניים קטן משל האחרים, וכי תדירות התטולה באיים אוקיאניים ובאיים יבשתיים גבוהה מאשר באיי מדף יבשת. שטח האי, גיל האי והבידוד שלו היו בעלי השפעה נמוכה על תכונות הרבייה. אף אחת מתכונות היסטוריית חיים לא נמצאה בקורלציה לצפיפות האוכלוסייה.

מינים אנדמיים לאיים מקיימים ברוב המקרים את סינדרום האיים. אני משערת שיש יתרון לצאצאים בעלי גודל גוף גדול בעקבות תחרות תוך-מינית גבוהה וקניבליזם בבוגרים. כמו כן אני מניחה שלחצי הסלקציה משתנים בין סוגי איים שונים. מינים על איים אוקיאניים נהנים מסביבה דלה בטורפים גדולים אשר בוררת למספר קטן של צאצאים גדולים. אי לכך המקור הגאולוגי של האי הוא בעל תפקיד מהותי באבולוציה של היסטוריית החיים.